Cookie beleid vv Bevelanders

De website van vv Bevelanders is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statuten

Heden vijfentwintig juli negentienhonderd negenenzeventig, verscheen voor mij, Cornelis Jacobus Goedhals, notaris ter standplaats Kortgene de heer FRANCOIS JACOB VAN LUIJK, kantoorbediende wonende te Middelburg, handelende als lasthebber van;

 1. De heer JOHANNES CORNELIS KOUWER, leraar, geboren te Wissenkerke zevenentwintig januari negentienhonderdveertig, wonende te Geersdijk, Westweg 7.
 2. Mevrouw JOHANNA JACOBA DALEBOUT, huisvrouw, geboren te Wissenkerke negen augustus negentienhonderd vierenvijftig, gehuwd met de heer Clement, wonende te Kamperland, Nieuwstraat 31.
 3. De heer PIETER KOOLE, betonafwerker, geboren te Wissenkerke, twee februari negentienhonderd zessentwintig, wonende te Kamperland, Molenweg 37. Respectievelijk voorzitter, secretaresse en penningmeester van na te noemen vereniging.
 4. De heer LEENDERT THOMAS KOOLE, timmerman, geboren te Wissenkerke, vierentwintig september negentienhonderd negenenveertig, wonende te Kamperland, Ripstraat 1.
 5. De heer JOHANNNES GOULOOZE, timmerman, geboren te Wissenkerke twaalf juni negentienhonderd zevenenveertig, wonende te Kamperland, Westhavendijk 27.
 6. De heer WILLEM JOHANNES KOUWER, huisschilder, geboren te Wissenkerke twintig februari negentienhonderd drieenvijftig wonende te Kamperland, Soelekerkestraat 14.
 7. De heer DAVID JOHANNES VERSLUIS, calculator, geboren te Wissenkerke vier september negentienhonderd tweeenvijftig wonende te Wissenkerke, Weststraat 8.
 8. De heer LEENDERT PIETER DE VOS, chauffeur, geboren te Wissenkerke veertien april negentienhonderd zessenveertig wonende te Kamperland, Veerweg 162.
 9. De heer WILLEM VAN DE VREUGDE, loodgieter, geboren te Wissenkerke, elf maart negentien honderd vijftig, wonende te Kamperland, Frisostraat 13.

 

Blijkende van deze lastgevingen uit een onderhandse akte van volmacht, welke vooraf door de lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen getekend te zijn aan deze akte is vastgehecht.

 

Komparant, handelende als gemeld, verklaart dat op de algemene ledenvergadering de dato drieentwintig februari negentienhonderd negenenzeventig van de na te noemen vergadering overeenkomstig de in de statuten daartoe gestelde vereisten is besloten tot wijziging van de statuten; dat in voormelde vergadering het bestuur werd gemachtigd op te treden in de notariele akte, houdende statutenwijziging en deze hierbij te wijzigen en vast te stellen als volgt;

 

NAAM EN ZETEL

 

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam “Bevelanders”, zij is gevestigd te Kamperland, gemeente Wissenkerke.

 

DUUR

 

Artikel 2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de dag harer oprichting, vier februari negentienhonderd drieenveertig.

 

DOEL EN MIDDELEN

 

Artikel 3.

Het doel van de vereniging is het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

 

Artikel 4.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), door;

 1. Deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competitie en seriewedstrijden;
 2. Wedstrijden te doen houden;
 3. Evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
 4. De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

 

LEDEN

 

Artikel 5.

 1. Leden zijn natuurlijke personen, die
  1. Door het bestuur zijn toegelaten
  2. Tevens lid zijn van de KNVB
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens bijzondere verdienste voor de vereniging tot ere-lid benoemen.

 

Artikel 6.

Zij die lid wensen te worden van de vereniging, richten zich daartoe met een schriftelijk verzoek tot het bestuur. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op de toelating, vanaf welke dag het nieuwe lid contributie over de rest van het jaar verschuldigd is. Een aanvrager, die door het bestuur is afgewezen, heeft gedurende een maand na de dag der schriftelijke mededeling van de afwijzing, recht van beroep op de algemene vergadering.

 

Artikel 7.

 1. De leden zijn verplicht;
  1. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging, na te leven.
  2. De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven.
  3. De belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden.
  4. De overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

 

Artikel 8.

 1. De leden zijn onderworpen aan strafbepalingen, en wel;
  1. In het algemeen door het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Door het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen;
  1. Berisping
  2. Schorsing
  3. Royement
 3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een half jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegt.
 4. Royement kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tegen royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 9.

 1. Het lidmaatschap eindigt door;
  1. Overlijden
  2. Door opzegging door het lid
  3. Door opzegging door de vereniging
  4. Door royement
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde eisen voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen uitsluiten.
 5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 6. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lis met onmiddelijke ingang op te zeggen.

 

GELDMIDDELEN.

 

Artikel 10.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit;

 1. Contributie
 2. Ontvangsten uit wedstrijden
 3. Andere inkomsten

 

Artikel 11.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke door de algemene vergadering, telkens voor een jaar wordt vastgesteld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft het lid de contributie voor het gehele jaar veschuldigd, mits het een verhuizing betreft buiten de gemeente van vestiging van de vereniging. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

Artikel 12.

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

 

Artikel 13.

Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen, de noodzakelijke gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

 

BEGUNSTIGERS.

 

Artikel 14.

 1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers.
 2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegestaan en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR.

 

Artikel 15.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, uit en door de leden gekozen. De funkties worden door het gekozen bestuur onderling verdeeld. Voor het bekleden van de funkties van voorzitter, secretaris en penningmeester dienen deze personen meerderjarig te zijn.
 2. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn, indien zij zulks kenbaar maken, terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 

Artikel 16.

Bestuursvergaderingen worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter of twee bestuursleden dat nodig achten. Besluiten door een bestuursvergadering genomen zijn bindend. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

 

Artikel 17.

 1. De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris.
 2. De voorzitter of wie hem bij ontstentenis vervangt, heeft de leiding bij alle vergaderingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering der besluiten van de bestuurs- en leden vergaderingen.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van derden verbindt.
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen met een bedrag van drieduizend gulden te boven gaande, met een stijging van vijf procent per jaar.

 

Artikel 18.

Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar, gevoerd bestuur. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN.

 

Artikel 19.

Ledenvergaderingen worden zo dikwijls belegd als het bestuur nodig acht, doch minstens tweemaal per jaar, terwijl het bestuur verplicht is een ledenvergadering te houden indien minstens een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen zulks verlangd, binnen een termijn van vier weken. Indien aan het verzoek binnen de gestelde termijn niet is voldaan, kunnen verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan. Ieder lid der vereniging heeft één stem, jeugdleden beneden achttien jaar hebben een/derde stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

 

Artikel 20.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.

 

Artikel 21.

Een huishoudelijk reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten, wordt in een ledenvergadering vastgesteld, op voorstel van het bestuur.

 

WIJZGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING.

 

Artikel 22.

Een voorstel tot statutenwijziging dient in behandeling genomen te worden, als het uitgaat van het bestuur of op schriftelijk verzoek van minstens een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd of aangevuld in een ledenvergadering, waar twee/derde van alle leden aanwezig is, en dan alleen met twee/derde der uitgebrachte stemmen. Indien in de ledenvergadering waarin de wijziging aan de orde zou komen, het vereiste aantal leden niet aanwezig is, moet binnen drie weken een tweede vergadering worden bijeen geroepen, welke in ieder geval over de wijziging kan beslissen, doch alleen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 23.

Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten op dezelfde manier als in artikel 22 beschreven betreffende wijziging van deze statuten. De tot opheffing besluitende ledenvergadering beslist tevens over de bestemming van de overblijvende bezittingen, met dien verstande dat deze niet tot eigen baten kunnen worden aangewend en onder goedkeuring van de KNVB.

 

Artikel 24.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan en het bestuur in funktie voor zover dit tot vereffening nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de woorden “in liquidatie” worden toegevoerd.

 

Artikel 25.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

 

WAARVAN AKTE in minuut opgemaakt, is verleden te Kortgene, op de dag in het hoofd dezer akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparant en onmiddellijk na algehele voorlezing van deze akte, is deze door de komparant, die aan mij, notaris bekend is en mij, notaris, ondertekend, (Getekend) Fr.J. van Luijk; C.J. Goedhals, notaris.

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!